Cmentarz

W

łasnością parafii jest położony na wzgórzu zamkowym cmentarz, wraz ze znajdującą się na nim kaplicą pw. św. Tomasza Becketa. Na nekropolii znajduje się wiele zabytkowych nagrobków, które od kilku lat są odnawiane dzięki zaangażowaniu Towarzystwa Przyjaciół Będzina i kweście, która w uroczystość Wszystkich Świętych odbywa się na cmentarzu,

Kancelaria cmentarza znajduje się w jego dolnej części (wejście od ul. Podzamcze) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 oraz 15.00-16.00. W soboty kancelaria jest czynna w godzinach 10.00-12.00 wyłącznie w celu załatwienia spraw zawiązanych z przygotowaniem pogrzebu.

Regulamin cmentarza parafii Świętej Trójcy w Będzinie (fragmenty)

§ 1

 1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie:
  • od 1 kwietnia do 30 września od godz. 8.00 do 20.00.
  • od 1 października do 31 marca od godz. 8.00 do zmroku.
 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego Zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

§ 2

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
 1. picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,
 2. palenia papierosów,
 3. wprowadzania zwierząt,
 4. jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery, motocykle)
 5. przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,
 6. niszczenia zieleni i pojemników na śmieci.
 7. wypalania śmieci i wyrzucania ich poza miejsca do tego przeznaczonymi,
 8. samowolnego wykonywania prac budowlanych.

§ 3

 1. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia zarządcy:
 1. wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,
 2. ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy oraz dojście do grobów.
 3. wjazdu pojazdami mechanicznymi,
 4. sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
 5. umieszczania reklam.

§ 4

 1. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu może być dopuszczalne wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza popełnieniu warunków określonych w regulaminie prac budowlanych i kamieniarskich.
 2. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywana tylko w dni robocze w godzinach 8.00-16.00, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy cmentarza.

§ 5

 1. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Przez dysponenta grobu rozumie się osobę, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawach grobu w imieniu osób posiadających prawo do grobu.
 2. Grób nie może być użyty do ponownego chowania zmarłych przed upływem 20 lat.
 3. Ponowne użycie grobu po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę w wysokości przewidzianą za pochowanie zmarłych.
 4. Za miejsce grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie nagrobka pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat za korzystanie z cmentarza tj. opłat za miejsce grzebalne, opłat za czynności cmentarno- kancelaryjne oraz opłat za utrzymanie infrastruktury cmentarza jest dostępna w kancelarii cmentarza.
 5. Po upływie okresu opłaty za grób murowany dysponent grobu murowanego zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za utrzymanie infrastruktury cmentarza.

§ 6

 1. Parafia Świętej Trójcy w Będzinie i zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 2. W przypadku naruszenia regulaminu cmentarza właściciel obiektu lub zarządca cmentarza ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie stosownych sankcji prawnych i administracyjnych.

PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU JEST DO WGLĄDU
W KANCELARII CMENTARZA.

Rzymskokatolicka Parafia Świętej Trójcy 42-500 Będzin, ul. Plebańska 2, tel. (32) 267 39 85
Numer konta: 80 8438 0001 0020 3510 2000 0010

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

sdfdsf